Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
34 (2022) Trang: Article 52
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development

Abstract

A study was carried out to determine the effect of Moringa oleifera (MOP) and Curcuma longa (CUP) powder supplementations in feed on egg performances, quality and hatchability of small size local hens (Ac) from 23-37 weeks age. A total of 144 Ac local hens at the 22 weeks of age were randomly distributed in a completely randomized design experiment, with 3 treatments and 4 replicates, each replicate consisted of a pen with 10-12 hens and 2 cocks/pen. The experimental data was collected in two stage of laying including 7 weeks of early stage (23-29 weeks age) and 8 weeks of middle stage of laying (30-37 weeks age). Treatments used: (1) Control (Cont): Basal diet (B) without any supplement in the feed; (2) MOP: B + 1% Moringa oleifera powder in the diet; (3) CUP: B+ 1% Curcuma longa powder in the diet.

There was no effect on daily feed intake of hens by MOP or CUP supplementation in the diets (P>0.05). But, a little improvement hen day production (P*=44.8) compared to that in CUP (b*=43.5) and control (b*=42.1) groups. Supplementation of MOP (89.3 % and 88.6%) and CUP (88.7 % and 87.3%) increased fertile eggs and hatchability of fertile eggs compared with control hatching eggs (87.2% and 85.3%). As a result, there was higher total chicks and economic efficiency of supplemented hens to compare with control hens. In conclusion, Moringa oleifera and Curcuma longa powders supplemented in the diet at 1% tendency to improve the egg production, yellow color of egg yolk and hatchability to compare with control groups, and supplementation of MOP got highest total chicks and economic efficiency.

Keywords: Ac hen, Curcuma longa powder, hen- day production, hatchability, Moringa oleifera powder

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...