Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 165-170
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2022, Trường Đại học Tây Nguyên, 4/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 502-510
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốc, ngày 27-29/4/2022, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí (2022) Trang: 257-265
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2022) Trang: 227-238
Tạp chí: Hội thảo Chuyển đổi số và quản lý tri thức trong các tổ chức, Trường DH KHXH&NV Tp. HCM, Ngày 4/11/2922
Số tạp chí (2022) Trang: 447-465
Tạp chí: Proceedings of third international conference in business, economics and finance, Khoa Kinh tế, ngày 17/12/2021
Số tạp chí (2022) Trang: 499-505
Tạp chí: TP. Hồ Chí Minh xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh đô thị
Số tạp chí (2022) Trang: 69-81
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 82
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 85-94
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
Số tạp chí (2022) Trang: 95-103
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
Số tạp chí (2022) Trang: 210-219
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 380-396
Tạp chí: Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ lang tên địa danh để phát triển kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Namlập
Số tạp chí (2022) Trang: 131-143
Tạp chí: An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022). An Giang, 11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 57-69
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 Tại Trường Đại học Cần Thơ Tháng 6/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 119-135
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 Tại Trường Đại học Cần Thơ Tháng 6/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 13-25
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 Tại Trường Đại học Cần Thơ Tháng 6/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 258-265
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 13, Thị xã Sơn Tây, TP Hà NỘi, tháng 11 năm 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 89-94
Tạp chí: Chuyển đổi số từ lý luận đến thực tiễn ở ĐBSCL
Số tạp chí (2022) Trang: 1503-1510
Tạp chí: Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2022: "NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG TRONG XU HƯƠNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ", Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày 23/10/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
Số tạp chí (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
Số tạp chí (2022) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo khoa học, chuyển đổi số - từ lý luận đến thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, tháng 12/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 266-273
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2022) Trang: 82-88
Tạp chí: Chuyển đổi số từ lý luận đến thực tiễn ở ĐBSCL
Số tạp chí (2022) Trang: 1-9
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
Số tạp chí (2022) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 03-04/11/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 151-158
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 09 tháng 12 năm 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...