Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2010
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: ICCAS 2010
Số tạp chí 1(2010) Trang: 144
Tạp chí: 8th International Conference on Smart Homes and Health Telematics, ICOST 2010
Số tạp chí 2(2010) Trang: 211
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí:  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environment
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: MOVIC 2010
Số tạp chí 45(2010) Trang: 95
Tạp chí: Scientific Journal of Riga Technical University
Số tạp chí 1042-25B7(2010) Trang: 1
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE
Số tạp chí 37(2010) Trang: 711
Tạp chí: EE
Số tạp chí 1(2010) Trang: 227
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
Số tạp chí 1(2010) Trang: 117
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Nghiên cứu về ngôn ngữ …
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tác giả: Ngô Quang Hiếu
Tạp chí: MOVIC 2010
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tạp chí: SICE SI 2010
Số tạp chí 1(2010) Trang: 569
Tạp chí: FWPF
Số tạp chí 49(2010) Trang: 381
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Global Optimization
Số tạp chí 1(2010) Trang: 215
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngôn ngữ, hiện thực, nhận thức
Số tạp chí 1(2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Từ ngữ chứa đựng ý tưởng
Số tạp chí 1(2010) Trang: 137
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
Số tạp chí 6(2010) Trang: 63
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Văn bản, chủ thể nghiên cứu, …
Số tạp chí 11(2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Lí luận, nghiên cứu, thực hành
Số tạp chí 37(2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
Số tạp chí 79(2010) Trang: 1
Tạp chí: Carbohydrate Polymymers
Số tạp chí 5(2010) Trang: 1
Tạp chí: Biomedical Material
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tạp chí: The 11th International Conference on Chitin and CS & …
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tạp chí: The 13th Asia Pacific Confederation …
Số tạp chí 27(2010) Trang: 4186
Tạp chí: AJB
Số tạp chí 1(2010) Trang: 1
Tạp chí: IICS
Số tạp chí 1(2010) Trang: 7
Tạp chí: 101st AOCS annual meeting Expo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...