Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 10(2017) Trang: 949-958
Tạp chí: American Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí 260(2017) Trang: 739-750
Tạp chí: European Journal of Operational Research
Số tạp chí 69, 1700058(2017) Trang: 1-9
Tạp chí: Starch/Stärke
Số tạp chí Vol. IV, Issue 10/ January 2017(2017) Trang: 8449-8459
Tạp chí: EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH
Số tạp chí 2017(2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
Số tạp chí 25(2017) Trang: 701-729
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 75-83
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 62-74
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 7(2017) Trang: 395-399
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 26(2017) Trang: 60-65
Tạp chí: 2017 IEEE 26th Asian Test Symposium
Số tạp chí 11(2017) Trang: 2370-2378
Tạp chí: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Số tạp chí 58(2017) Trang: 64-73
Tạp chí: Integration, the VLSI Journal, Elsevier
Số tạp chí Volume 2017, Issue 7(2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
Số tạp chí 100-B(2017) Trang: 884-892
Tạp chí: IEICE Transactions on Communications
Số tạp chí 26(2017) Trang: 58-64
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...