Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 88-95
Tạp chí: 2022 International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI)
Yo-Ping HuangWen-June WangHoang An QuocLe Hieu GiangNguyen-Le HungThe 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Ho Chi Minh City, 27-28 November 2020 (2020) Trang: 130-143
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
(2020) Trang: 1-8
Tạp chí: 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology 26–28 April 2019, Shanghai, China
(2019) Trang:
Tạp chí: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
(2019) Trang:
Tạp chí: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...