Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tên bìa và mục lục
Bìa & Mục lục
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 10-19
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 103-109
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 110-118
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 111-118
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 119-124
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 119-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 125-133
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 126-132
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 134-141
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 14-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 142-150
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-157
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-159
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 158-165
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 160-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 166-173
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 168-173
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-181
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 182-190
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 191-202
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 193-202
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 20-26
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-208
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 209-215
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 212-217
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 216-221
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 218-225
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 222-228
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 222-234
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 226-231
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 232-240
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 235-242
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 24-28
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 241-249
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 243-251
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 250-257
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 252-260
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 258-266
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 261-269
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 267-275
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 27-33
Tác giả: Trần Thanh Thy
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 270-276
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 276-284
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 277-285
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 285-291
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 29-39
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 292-300
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 301-310
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 34-40
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 40-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 41-48
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 49-56
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 50-61
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 57-64
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 62-65
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 66-71
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 72-78
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 74-80
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 79-84
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 81-88
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 91-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 95-102
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 98-103
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...