Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2013
Số tạp chí 39(2013) Trang: 287-312
Tạp chí: Serdica Mathematical Journal
Số tạp chí 7(2013) Trang: 1-24
Tạp chí: Faculty of Commerce Working Paper
Số tạp chí 44 (1)(2013) Trang: 47-56
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
Số tạp chí 78(2013) Trang: 194-197
Tạp chí: Journal of Communications in agricultural and applied biological sciences
Số tạp chí 27(2)(2013) Trang: 62-68
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
Số tạp chí Volume:60 , Issue: 9(2013) Trang: 4118 - 4127
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
Số tạp chí Vol.13 No.5(2013) Trang: 909-918
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Volume:60 , Issue: 7(2013) Trang: 2842 - 2850
Tạp chí: Industrial Electronics, IEEE Transactions on
Số tạp chí Volume 19 (2)(2013) Trang: 36-48
Tạp chí: New Zealand Studies in Applied Linguistics
Số tạp chí Vol.3(2013) Trang: 12-20
Tạp chí: Journal on English Language Teaching
Số tạp chí 6(3)(2013) Trang: 143-155
Tạp chí: Biological Engineering Transactions
Số tạp chí 4.2(2013) Trang: 62-68
Tạp chí: International Journal of Environmental and Rural Development
Số tạp chí 34(2013) Trang: 153-163
Tạp chí: Chemical and Process Engineering
Số tạp chí 22(2013) Trang: 3-11
Tạp chí: J. of Korean Inst. of Resources Recycling
Số tạp chí 88(2013) Trang: 095014-1
Tạp chí: Physical Review D
Số tạp chí 136(2013) Trang: 65-70
Tạp chí: Hydrometallurgy
Số tạp chí 37(2013) Trang: 591-600
Tạp chí: Southeast Asian Bulletin of Mathematics
Số tạp chí Vol. 15(2013) Trang: 135-151
Tạp chí: East-West J. of Mathematics


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...