Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 1-7
Tạp chí: 2022 6th International Conference On Computing, Communication, Control And Automation (ICCUBEA), Pune, India
Số tạp chí (2022) Trang: 1-6
Tạp chí: 2022 6th International Conference On Computing, Communication, Control And Automation (ICCUBEA), Pune, India
Số tạp chí (2022) Trang: 105-115
Tạp chí: KARADENIZ 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, DECEMBER 17- 18, 2022,RIZE, TURKEY
Số tạp chí (2022) Trang: 306-341
Tạp chí: The 4th International Conference on Business, Economics & Finance, Hue Univercity, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 570-573
Tạp chí: Proceedings The 10th International Conference on Emerging Challenges: STRATEGIC ADAPTATION IN THE WORLD OF UNCERTAINTIES;
Số tạp chí (2022) Trang: 30-45
Tạp chí: Science, technology and innovation policies and innitiatives for sustainable developemnt, Ha Noi 8/12/2022
Số tạp chí (2022) Trang: 1897-1908
Tạp chí: the 6th International Scientific Research and Education Congress
Số tạp chí (2022) Trang: 185-201
Tạp chí: The fourth international conference in business, economics & finance on July 29th, 2022 at the University of Economics, Hue University.
Số tạp chí (2022) Trang: 683-716
Tạp chí: The 4th International Conference in Business, Economics & Finance, Hue city - July, 29, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 552-578
Tạp chí: The Fourth International Conference on Business, Economics & Finance, held on 29th July 2022, at the College of Economics, Hue University, Hue city, Vietnam.
Số tạp chí (2022) Trang: 81-99
Tạp chí: The fourth international conference in business, economics & finance
Số tạp chí (2022) Trang: 1869-1879
Tạp chí: 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS (November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Số tạp chí (2022) Trang: 285-305
Tạp chí: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE - THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, HUE UNIVERSITY (HCE), 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 590-613
Tạp chí: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE (ICBEF 2022) - Hue city, July 29, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 59-64
Tạp chí: 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)
Số tạp chí (2022) Trang: 363-377
Tác giả: Dương Văn Học
Tạp chí: The 1st International Conference on Innovative Law and Philosophy
Số tạp chí (2022) Trang: 79-82
Tạp chí: 2022 7th International Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 169-177
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 562-568
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí 14&15 December(2022) Trang: 264-286
Tạp chí: The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022)
Số tạp chí (2022) Trang: 528-536
Tạp chí: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, July 18-19, 2022 / Sivas, TURKEY
Số tạp chí (2022) Trang: 119-128
Tạp chí: Proceedings of international conference: Governance in digital transformation, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Số tạp chí (2022) Trang: 482-499
Tạp chí: V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Valencia, Spain, January 28-29, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 161-169
Tạp chí: PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE AGRICULTURE FOR FOOD SECURITY - AFS 2022 TIEN GIANG PROVINCE - JUNE 24, 2022
Số tạp chí (2022) Trang: 108-117
Tạp chí: L'utilité du francais dans la diffusion des connaissances, le développement des compétences professionnelles et la communication scientifique
Số tạp chí (2022) Trang: 11-19
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE “INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA”, Can Tho, September 28th , 2022


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...