Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngoc Le Anh, Seok-Joo Koh, Thi Dieu Linh Nguyen, Jaime Lloret, Thanh Tung Nguyen (2022) Trang: 669–678
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems
Ngoc Le Anh, Seok-Joo Koh, Thi Dieu Linh Nguyen, Jaime Lloret, Thanh Tung Nguyen (2022) Trang: 279–286
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems
Hamido Fujita, Philippe Fournier-Viger, Moonis Ali, Yinglin Wang (2022) Trang: 785–796
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
Costin Bădică, Jan Treur, Djamal Benslimane, Bogumiła Hnatkowska, Marek Krótkiewicz (2022) Trang: 317–329
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Nguyen Hoang Phuong, Vladik Kreinovich (2022) Trang: 213–223
Tạp chí: Studies in Computational Intelligence
Leonard Barolli (2022) Trang: 140–150
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems book series
Ngoc Le Anh, Seok-Joo Koh, Thi Dieu Linh Nguyen, Jaime Lloret, Thanh Tung Nguyen (2022) Trang: 410–417
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems book series
Ngoc Le Anh, Seok-Joo Koh, Thi Dieu Linh Nguyen, Jaime Lloret, Thanh Tung Nguyen (2022) Trang: 437–444
Tạp chí: Lecture Notes in Networks and Systems book series
Nguyen Hoang Phuong, Vladik Kreinovich (2022) Trang: 251–264
Tạp chí: Studies in Computational Intelligence
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Tai M. Chung (2022) Trang: 574–587
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki (2020) Trang: 74-86
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 130-148
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 667-675
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications,
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 340-357
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
11 (2020) Trang: 651-657
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
11814 (2019) Trang: 307-319
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS)
11 (2020) Trang: 630 - 638
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
(2019) Trang: 381-385
Tạp chí: The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam
(2019) Trang: 231-236
Tạp chí: RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future), Đà Nẵng, 20-22/03/2019
(2017) Trang:
Tạp chí: NIPS 2017 Workshop on Machine Learning for Health, in Long Beach, CA, USA 08/12/2017
(2016) Trang: 106-115
Tạp chí: 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems
11 (2015) Trang: 53-58
Tạp chí: RIVF-2015: The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...