Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 29-37
Tải về
6 (2022) Trang: 381-398
Tạp chí: Journal of Information and Telecommunication
13 (2021) Trang: 167-179
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
12 (2020) Trang: 183-188
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020)
(2020) Trang: 171-178
Tạp chí: Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 63-77
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
5 (2020) Trang: 700-709
Tạp chí: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
11 (2020) Trang: 711-721
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
11814 (2019) Trang: 722-730
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
(2019) Trang: 78-84
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...