Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2012
Số tạp chí 75B(2012) Trang: 135-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
Số tạp chí No.1 (2012)(2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 2(2012) Trang: 96-102
Tạp chí: Nghiên cứu và phát triển
Số tạp chí 1(2012) Trang: 91
Tác giả: Võ Thị Gương
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 76(2012) Trang: 11
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 50(2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
Số tạp chí 34(2012) Trang: 59
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
Số tạp chí 412(2012) Trang: 70
Tác giả: Bùi Văn Trịnh
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
Số tạp chí 10(2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 197(2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Số tạp chí 193(2012) Trang: 51
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Số tạp chí 10(2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí 206(2012) Trang: 9
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 78(2012) Trang: 9
Tạp chí: VietFish
Số tạp chí 5(2012) Trang: 25
Tác giả: Lê Khương Ninh
Tạp chí: Ngân hàng
Số tạp chí 2(2012) Trang: 12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Ngành Ong
Số tạp chí 4(2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...