Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2023
Số tạp chí 13831(2023) Trang: 93-104
Tạp chí: (LNCS) Computational Data and Social Networks
Số tạp chí 11(2023) Trang: 303-313
Tạp chí: Russian Law Journal
Số tạp chí 72(2023) Trang: 7004411
Tạp chí: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
Số tạp chí 31(2023) Trang: 825-857
Tạp chí: International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems
Số tạp chí 5(2023) Trang:
Tạp chí: Applied Set-Valued Analysis and Optimization
Số tạp chí 22(2023) Trang: https://worldscientific.com/doi/10.1142/S1469026823500165
Tạp chí: International Journal of Computational Intelligence and Applications
Số tạp chí 1863(2023) Trang:
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí 6(2023) Trang: 956-963
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis
Số tạp chí 23(2023) Trang: 271-282
Tạp chí: Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...