Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 408 - 413
Tạp chí: SUPPLY AND DEMAND FOR HIGH - SKILLED LABOR IN EAST ASIAN COUNTRIES: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR HO CHI MINH CITY
(2021) Trang: 537-544
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ 13 của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẵng hiện nay, Khoa Khoa học chính trị, ngày 16/12/2021
(2018) Trang: 31-38
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẵng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...