Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1688 (2022) Trang: 653-664
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
1688 (2022) Trang: 145-160
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2020) Trang: 19-24
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)
In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2019 (2019) Trang: 391-402
Tạp chí: Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016
(2016) Trang:
Tạp chí: 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016
25 (2016) Trang: 33-70
Tạp chí: Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems
Số 2 (2013) Trang: Article No.: 2
Tạp chí: The 2nd International Workshop on Cloud Intelligence (Cloud-I 2013)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...