Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về

Abstract

An on-farm feeding experiment was conducted to determine the effects of catfish by-product meal (BCT) replacement at 0, 50 and 100% of sea fish meal (BCB) with probiotic (M) supplementation in the diets for Luong Phuong chicken. 240 chickens at 3 weeks of age were allocated into four householders with 3 treatments/householder. Sixty chickens/householder were designated in 3 treatments (BCT0, BCT50, BCT100) used for 10 weeks then slaughter to evaluate the meat quality. Weight gain, feed intake and feed conversion ratio were non significant differences for bird fed diets with various levels of BCT, except cost/kg gain was reduced when increasing BCT in the diets. There were no significant differences among carcass weight, thigh and breast percentages. However, there were higher (P<0.05) EE content and some higher polyunsaturated fatty acids such as linoleic acid (C18:2), eicosapentanoic acid (EPA), docosa-hexanoic acid (DHA) and docosa-pentaenoic acid (DPA) of breast meat when increasing BCT in the diets.

Keywords: Catfish by-product meal, Luong Phuong chicken, householder

Title: Effects of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) by-product meal in diets of Luong Phuong chickens on performance and carcass quality

TO?M TĂ?T

Thi? nghiê?m đươ?c tiê?n ha?nh đê? đa?nh gia? a?nh hươ?ng cu?a bô?t ca? tra (BCT) thay thê? ơ? mư?c 0, 50 va? 100% bô?t ca? biê?n (BCB), vơ?i sư? bô? sung cu?a men vi sinh (M) trong khâ?u phâ?n nuôi ga? Lương Phượng. Bô?n hô? dân đa? đươ?c cho?n đê? bô? tri? thi? nghiê?m vơ?i 3 nghiê?m thư?c mô?i hô?. 60 con ga? Lương Phượng đa? đươ?c bô? tri? va?o 3 nghiê?m thư?c (BCT0, BCT50, BCT100) ta?i mô?i nông hô?, va? đươ?c nuôi dươ?ng thí nghiệm tư? 4-14 tuâ?n tuô?i, cuối thời gian nuôi thí nghiệm 50% sô? ga? đươ?c mô? kha?o sa?t đê? đa?nh gia? phâ?m châ?t thi?t. Kết quả cho thấy tăng tro?ng, tiêu tô?n thư?c ăn, hê? sô? chuyê?n ho?a thư?c ăn cu?a ga? trong 10 tuâ?n thi? nghiê?m sai kha?c nhau không co? y? nghi?a thô?ng kê giư?a ga? ơ? ca?c nghiê?m thư?c, ngoa?i trư? chi phi? trên kg tăng tro?ng thi? gia?m khi ca?ng tăng ty? lê? thay thê? bô?t ca? biê?n bă?ng bô?t ca? tra trong khâ?u phâ?n. Tương tự vê? ca?c chi? tiêu mô? kha?o sa?t như ty? lê? thân thịt, đu?i, ư?c đê?u không co? sư? kha?c nhau co? y? nghi?a thô?ng kê giư?a ga? ơ? ca?c nghiê?m thư?c. Tuy nhiên, co? sư? kha?c nhau co? y? nghi?a thô?ng kê vê? ha?m lươ?ng be?o, đă?c biê?t la? ca?c acid be?o không no như  linoleic acid (C18:2), eicosapentanoic acid (EPA), docosa-hexanoic acid (DHA) và docosa-pentaenoic acid (DPA) cu?a thi?t ư?c thi? tăng cao hơn ơ? nghiê?m thư?c thay thê? 50 va? 100% bô?t ca? biê?n bă?ng bô?t ca? tra trong khâ?u phâ?n.

Từ khóa: Bột cá tra, gà Lương Phượng, nông hộ

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...