Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
69 (2016) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

An experiment was carried out to determine the effect of dietary organic acids (Fumaric, lactic and phosphoric acid) mixture (AH) supplementation to commercial diet on performance and egg quality of laying hens. 320 Hisex Brown laying hens at the beginning of laying age (20 weeks of age) were randomly distributed in a completely randomized design experiment, with 4 treatments and 20 replicates (each replicate consisted of 4 birds/pen). Treatments used AH0: Basal feed + 0% AH in diet (control); AH0.1: Basal feed + 0.1% AH; AH0.15: Basal feed + 0.15% AH; AH0.2: Basal feed + 0.2% AH. Variables observed were feed intake, hen day production, egg quality, unnormal egg and E.coli contents in feces. The results revealed that no effect of AH on feed intake, egg weight but a little improvement hen day production and feed conversion ratio in AH0.1 and AH0.15 diets compare to control and AH0.2 groups. The 0.15 and 0.2% AH supplement diet showed lower proportion of broken, unnormal and doubleyorkeggs compared with control group. There were no significant effect of treatments on egg shape index, shell weight, shell thickness, albumen weight, Haugh Unit. But there was a light improvement of albumin index and yolk color in supplemented groups compared with control group. Howerver, the E.coli content in feces were decreased in AH supplementation diets compared with control group. The conclusion of this experiment is adding AH product at 0.1% could lightly improve hen day production, feed conversion  ratio and reduce E.coli in feces but not with egg quality of commercial laying hens.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...