Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
218 (2017) Trang: 62-68
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại 5 nông hộ nuôi bò tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 05/2016 đến tháng 10/2016 nhằm khảo sát khả năng sinh trưởng và năng suất của cỏ VA06 (Pennisetum purpureum) để xây dựng mô hình tạo nguồn thức ăn trong chăn nuôi bò tại huyện. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 5 lần lập lại (tương ứng với 5 hộ), mỗi lô có diện tích là 200m2. Kết quả cho thấy cỏ VA06 phù hợp cho phát triển tại huyện và cho năng suất cao khi đảm bảo nước tưới và phân bón đầy đủ (300-350 tấn chất xanh/ha/năm). Trồng cỏ cao sản để chăn nuôi bò thịt theo hướng thâm canh là hướng đi hoàn toàn đúng đắn và tạo thu nhập bền vững cho người nông dân.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...