Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết: http://

Thí nghiệm được bố trí  hoàn toàn ngẫu nhiên gồm ba nghiệm thức tương ứng với ba loại cỏ Bình linh (Leucaena leucocephala), Đậu Biếc (Clitoria ternatea) và Đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes). Mỗi nghiệm thức có diện tích là 50m2 với khoảng cách trồng là 50 x 50cm. Tất cả các lô thí nghiệm được bón lót phân chuồng trước khi trồng (20 tấn/ha) và bón thúc phân vô cơ NPK (20-20-15) là 10kg/ha/tháng. Cỏ được thu 105 ngày sau khi trồng và 60 ngày cho lứa tiếp theo.  Đậu Biếc và Đậu Rồng hoang có khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất tương đối tốt trên vùng đất nhiễm phèn tại Hòa An. 

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...