Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
210 (2016) Trang: 91-95
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài “Theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất của cây Keo củi (Calliandra calothyrsus) ở các thời điểm thu hoạch” được thực hiện tại Trại Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 4 lần lập lại, diện tích mỗi lô là 50 m2. Khoảng cách trồng 50 cm x 50 cm. Kết quả thí nghiệm cho thấy năng suất chất xanh và năng suất chất khô cao nhất ở nghiệm thức 75 ngày và thấp nhất ở nghiệm thức 45 ngày thu hoạch. Hàm lượng protein thô cao nhất ở thời điểm 45 ngày thu hoạch. Tốc độ sinh trưởng và năng suất của cây Keo củi  thu hoạch thời điểm 60 ngày tối ưu nhất.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...