Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
201 (2015) Trang:
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành tại Trại thực nghiệm trường Đại học Cần Thơ từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2014 nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung 4% bột lá Đậu Rồng hoang và Muồng Hoa Pháo đến năng suất và chất lượng thịt của chim cút. Tổng số 270 cút thịt giai đoạn 11-39 ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức cút được cho ăn khẩu phần ăn có 0 và 4% của hai loại bột lá. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung 4% bột lá làm tăng khối lượng (P=0,03) và giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) (P=0,01) của chim cút thí nghiệm nuôi thịt.  Như vậy, có thể sử dụng  4% bột lá Đậu Rồng hoang và Muồng Hoa Pháo trong khẩu phần của cút thịt.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
4 (2014) Trang:
Tạp chí: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
(2008) Trang:
Tạp chí: Regional seminar workshop on livestock – base Sustainable farming systems in the lower Mekong basin, Cantho Uni. 23/25 May 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...