Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về

Abstract

 The removal efficiency of Sesbania sesban obtained in the wastewater treament by constructed wetland with total N 59,15%, NO3- 81,77%; NH4+ 83,68%. The results of biological characteristic of sesbania sesban showed that sesbania can adapt and grow well in livestock wastewater through the biological parameters. At the end of experiment, the  fresh weight obtained 13 times; their height was 3 times  and  the length of root increased 2 times and the fresh biomass in 1 m2 was 11 times  in comparison with those at the begining. Sesbania sesban accumulated 407,8 g N/m2,  maximum  in the leaf while the stem is minimum. This showed the important mechanisms of Sesbania sesban in removing pollutants especially nitrogen nutrition from wastewater.

Keywords: livestock wastewater, Sesbania sesban, total nitrogen, biomass, water quality

Title: The status of nitrogen concentration in constructed wetland planted Sesbania sesban

TóM TắT

Chất lượng nước thải được cải thiện một cách đáng kể trong hệ thống trồng cây điên điển. Hiệu suất xử lý nước thải của điên điển đối với đạm tổng là 59,15%, nitrate 81,77% và amonium 83,68%. Điên điển có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong môi trường nước thải thông qua các chỉ tiêu sinh học. Trọng lượng tươi tăng 13 lần; chiều cao cây tăng gần gấp 3 lần; chiều dài rễ tăng 1,66 lần; sinh khối tươi trung bình trên 1 m2 tăng 11,49 lần. ở thời điểm kết thúc thí nghiệm (sau 45 ngày), khi thu hoạch sinh khối đồng thời điên điển đã lấy đi 407,8 g N/m2, phân tích hàm lượng đạm cao nhất trong lá và thấp nhất trong thân. Các kết quả cho thấy chất lượng nước thải được cải thiện đáng kể  khi trồng điên điển, đặc biệt là làm giảm hàm lượng  đạm.

Từ khóa: nước thải chăn nuôi, điên điển, đạm tổng, sinh khối, chất lượng nước

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...