Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
52 (2014) Trang: 246-252
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Two highly productive emergent macrophytes, Monochoria hastata and Colocasia esculenta were grown in experimental subsurface flow, sand-based wetlands at the dormitory of Cantho University. The hydraulic loading rate was tested sequentially 80 mmday-1 and 160mmday-1 in two months. The results showed that the effluent of domestic wastewater was anaerobic condition and contains plenty of pollutants which can be estimated by a low dissolved oxygen concentration of 0.69 mgL-1, 182.36 mgL-1 COD, 21.74 mgL-1TN and 5.29 mgL-1 TP. Under the low hydraulic loading rate, the constructed wetland planted Monochoria hastata had the removal efficiency of 85.14% COD, 39.32 % TN and 72.19 % TP while Colocasia esculenta removed COD; TN; TP 88.66%; 54.01 %; 92.80% respectively. Under high hydraulic loading rate, the constructed wetland planted Monochoria hastata achieved the removal efficiency of 87.05% COD, 48.21% TN and 76.17% TP whereas the constructed wetland planted Colocasia esculenta removed 92.25% COD, 67.77% TN and 93.95% TP. Based on the experimental results obtained to date, the constructed wetland system would be a promising system for domestic wastewater treatment.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...