Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về

ABSTRACT

The germination of Sesbania sesban seeds was studied under controlled environmental conditions. Interactive effects of temperature and light, effects of salinity and effects of different pre-treatments of seeds were studied. There was no difference in germination percent between dark and light treatments, but the development of radical length was significantly influenced by both light conditions and temperature. Germination was highest at 30 and 37ºC but seeds also germinated readily at 22ºC. No germination was observed at low(5 and 13ºC)and high(45ºC)temperatures. Salinities up to 100 mM NaCl(5.8 ppt)did not influence the germination percentage, but at 200 and 250 mM germination was reduced to 29 and 17% respectively. Pre-treatment of seeds in hot water, sulphuric acid or calcium sulphate had only minor effect on germination rate.

Keywords: Temperature, light, salinity, germination, acid pre-treatment, hot water pre-treatment, Sesbania sesban

Title: The influence of temperature, light, salinity and seed pre-treatment on the germination of Sesbania sesban seeds

TóM TắT

ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, độ mặn và các hạt giống tiền xử lý theo các cách khác nhau được tiến hành nghiên cứu trong hệ thống môi trường có kiểm soát. Không có sự khác biệt đáng kể về phần trăm nẩy mầm giữa nghiệm thức sáng và tối. Sự phát triển chiều dài rễ mầm bị ảnh hưởng đáng kể bởi điều kiện ánh sáng và nhiệt độ. Sự nẩy mầm tốt nhất ở nhiệt độ 30oC và 37oC, tuy nhiên hạt giống cũng nẩy mầm ở 22oC. Không có sự nẩy mầm ở nhiệt độ thấp(5oC và 13oC)và cao(45oC). Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và các phương pháp tiền xử lý hạt, kết quả cho thấy độ mặn lên đến 100 mM(5.8ppt)không ảnh hưởng đến tỉ lệ nẩy mầm, nhưng từ 200 đến 250 mM sự nảy mầm giảm 17 đến 29 %. Hạt điên điển(Sesbania sesban)được xử lý trước trong nước ấm, acid sulphuric hay calcium sulphate sẽ có tác động nhỏ đến tỉ lệ nẩy mầm.

Từ khóa: nhiệt độ, ánh sáng, độ mặn, sự nẩy mầm, tiền xử lý hạt, điên điển

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...