Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về

ABSTRACT

Sesbania Sesban is an aquatic plant can adapt to different environmental conditions. Type of soils is one of factors affect on Sesbania Sesban growing. Sesbania Sesban was planted with six type of soils such as Muddy soil, Sanddy soil, Alluvial soil, Aluminium soil, Alkaline soil, and Cley. The results showed that they grew fastest in Muddy soil but slow in Aluminium soil and Alkaline soil.

Keywords: Sesbania Sesban, growing rate

Title: Effect of type of soils on Sesbania Sesban growing

TóM TắT

Cây điên điển là một loài thực vật thủy sinh có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Loại đất là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của của cây điên điển. Cây điên điển đã được trồng thí nghiệm trong điều kiện 6 loại đất khác nhau (đất bùn, đất cát, đất phù sa, đất phèn, đất mặn và đất sét) để theo dõi sự tăng trưởng của cây điên điển. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây tăng trưởng tốt nhất trong đất Bùn nhưng không tốt trong đất Phù sa và Mặn.

Từ khóa: Cây điên điển, tốc độ tăng trưởng

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
28 (2022) Trang: 1094-1097
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
28 (2022) Trang: 1139-1143
Tạp chí: Ecology, Environment and Conservation
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...