Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 104-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 11/06/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

The real situation of the lecturers' applying experiential education at the School of Education - Can Tho University

Từ khóa:

Dạy học trải nghiệm, học qua trải nghiệm, Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, thực trạng đào tạo giáo viên

Keywords:

Experiential education,  experiential education activity, experiential learning, real situation of student teacher training, School of Education at Can Tho University

ABSTRACT

Innovating in teacher training request the educators to intensify learner’ experience. Based on a sum of the theory of experiential education and the field study consisted of surveying 31 lectures at 8 departments, indeed interview 7 department’s heads, and observing teaching process of 3 lectures of the School of Education, this article is to analyze the real situation of applying the experiential education theory of the lecturers at the School of Education  Most of the  headers and lecturers have understood and applied this theory to improve the student teacher’s professional competencies. Besides that, this study also pointed out a difference about awareness and application of experiential education of the lecturers between the group of methodology and the others. In general, the experiential education activities of the lecturers have been individually applied  and gotten some difficulties. Some of the associated solutions to improve the quality and efficiency of faculty' experiential education activities included updating the curriculum and upgrading lecturer’s competencies also managing the competent portfolio of the students.

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu nhằm làm rõ thực tiễn tổ chức dạy học trải nghiệm (DHTN) trong đào tạo giáo viên của đội ngũ giảng viên (GV) ở Khoa Sư phạm (KSP) Trường Đại học Cần Thơ. Bài báo dựa trên nghiên cứu lí luận về DHTN, khảo sát 31 GV, phỏng vấn 7 GV là cán bộ quản lí các bộ môn (BM) trực thuộc KSP (trưởng, phó trưởng bộ môn và tổ trưởng chuyên ngành, trong đó có BM Tâm lí - Giáo dục) kết hợp quan sát thực tế giảng dạy một số giờ học. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số GV (quản lí và giảng dạy) có nhận thức cơ bản về DHTN và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, giúp sinh viên (SV) phát triển các phẩm chất và năng lực nghề nghiệp dựa trên lí thuyết này. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt về nhận thức cũng như thực tế vận dụng DHTN trong đào tạo giữa các GV, giữa nhóm GV tổ phương pháp và các tổ chuyên ngành khác ở KSP. Nhìn chung, các hoạt động DHTN còn mang tính riêng lẻ, chưa có sự kết nối và GV vẫn còn gặp một số khó khăn, cần có những biện pháp cơ bản về hoàn thiện chương trình đào tạo, nâng cao năng lực GV, quản lí chặt chẽ quá trình rèn luyện và phát triển năng lực của SV.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Phúc, 2018. Thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm của giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 104-112.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 945-950
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XIII "Khoa học Địa lí Việt Nam với sử dụng hợp lí, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn"
(2021) Trang: 970-976
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XII với chủ đề Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ
(2018) Trang: 263-270, quyển 2
Tạp chí: Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X "Khoa học Địa lí Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững"
Tháng 4 (2018) Trang: 7-9
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
(2016) Trang: 1214-1221
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh, Quy Nhơn, 12/2016
(2016) Trang: 358-368
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tháng 6/2016
(2014) Trang: 1370 - 1379
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8 - Khoa học Địa lí Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển - Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...