Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Evaluating the relationship between satisfaction and behavioral intention of international tourists in Can Tho, Vietnam

Từ khóa:

Hình ảnh điểm đến, dự định quay trở lại, dự định giới thiệu, dự định hành vi, hình ảnh điểm đến Cần Thơ

Keywords:

Destination image, intention to revisit, willingness to recommend, behavioral intentions, Can Tho destination image

ABSTRACT

The study is aimed to evaluate the effect of international tourist?s satisfaction on intention to revisit Can Tho and willingness to recommend Can Tho to other. Convenient sampling method is employed. The survey was conducted in Can Tho, Vietnam, with sample size of 100. The respondents are international tourists who can speak English, visit Can Tho first time with leisure purpose. By administering survey in different locations and at different time, the weakness of convenient sampling in general could be overcome. The SEM has been used in order to simultaneously evaluate effect of satisfaction on both intention to revisit and intention to recommend. It?s found that satisfaction has majorly affected on intention to recommend while the influence of satisfaction on intention to revisit is relatively quite small. This is an interesting, new finding that adds to the current literature.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của mức độ hài lòng của du khách quốc tế đến dự định quay trở lại và dự định giới thiệu đến người khác. Phương pháp thu mẫu thuận tiện đã được áp dụng và thu được 100 mẫu du khách quốc tế nói tiếng Anh, đến Cần Thơ lần đầu tiên, và mục đích chuyến đi là du lịch, giải trí và thư giãn. Bằng cách phỏng vấn du khách ở nhiều địa điểm và thời gian khác nhau, nhược điểm của phương pháp thu mẫu thuận tiện nhìn chung đã được khắc phục. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được áp dụng để kiểm tra tác động của sự hài lòng đồng thời lên dự định quay trở lại và dự định giới thiệu của du khách. Kết quả cho thấy hài lòng tác động chủ yếu đến dự định giới thiệu, còn tác động của hài lòng đến dự định quay trở lại là khá nhỏ. Đây là một phát hiện khá mới của đề tài so với các nghiên cứu đi trước.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về
(2022) Trang: 555-559
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE, Malatya, Turkey, 16-18/09/2022
(2022) Trang: 1081-1090
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Türkiye, 13-15/10/2022
(2022) Trang: 1045-1052
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, Turkey, 19-20/11/2022
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...