Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (2015) Trang: 76-84
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm này sử dụng các thành phần hóa học và tỉ lệ tiêu hóa (TLTH) ở in vitro để ước lượng giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn thô xanh bao gồm TLTH và năng lượng trao đổi (ME) cho thỏ lai (địa phương x New Zealand) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong thí nghiệm có 10 loại thức ăn thô xanh được đánh giá bằng thí nghiệm ở in vivo trên 30 con thỏ lai (3 con thỏ như là 3 lần lặp lại trên mỗi loại thức ăn) ở 18 tuần tuổi với khối lượng cơ thể là 1921 ± 46,4 g. Sau đó tất cả thỏ thí nghiệm được mổ để lấy chất chứa manh tràng làm nguồn vi sinh vật để thực hiện thí nghiệm TLTH ở in vitro 24, 48 và 72 (TLTHi72) giờ ủ. Kết quả cho thấy protein thô (CP), xơ trung tính (NDF), xơ axit (ADF) và lignin là các thành phần hóa học có mối liên hệ với TLTH của vật chất khô và vật chất hữu cơ ở in vivo (R2 từ 0,492 đến 0,749), nhưng TLTHi72 có mối liên hệ gần hơn (R2 từ 0,939 to 0,959) với TLTH ở in vivo. Giá trị ME của 10 loại thức ăn thô xanh trong 3 lần lặp lại (n = 30) ước tính từ phương pháp in vivo (2343 kcal ME/kg DM), in vitro (2342 kcal ME/kg DM) và thành phần hóa học (2408 kcal ME/kg DM) đều có mối liên hệ gần với nhau (R2 từ 0,827 to 0,935), tuy nhiên phương pháp ước tính bằng thành phần hóa học cho kết quả hơi cao hơn có ý nghĩa thống kê từ 65 đến 66 đơn vị (P < 0,05). Kết quả cho phép kết luận là kỹ thuật tiêu hóa ở in vitro là tốt hơn để ước tính nhanh giá trị ME của các loại thức ăn thô xanh cho thỏ lai ở ĐBSCL.

Từ khóa: tỉ lệ tiêu hóa ở in vitro, thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng, ước lượng, thức ăn thỏ

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...