Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6-2020 (2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu này lànhằm đánh giá về hiện trạng sản xuất, hiệu quả kinh tế vàđề xuất giải pháp nâng cao thu nhập nuôi dê hướng thịt tại chuồng của nông hộ tại huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long, códiện tích trồng khoai lang là 13.597 ha (2018). Số hộ điều tra được áp dụng công thức đề nghị bởi Stephanie (2012) với 90 hộ nuôi dê và 50 hộ không nuôi dê tại 05 xã của huyện được điều tra. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và so sánh 2 trung bình mẫu để đánh giá thực trạng, đánh giá chi phí– lợi nhuận để xác định hiệu quả tài chính và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận của chăn nuôi dê thịt. Kết quả cho thấy các hộ chăn nuôi dê có khả năng tiếp thu kinh nghiệm và ứng dụng chăn nuôi tốt, đầu tư con giống để phát triển chất lượng đàn dê thịt và chuồng trại khá tốt. Lợi nhuận nhóm hộ cónuôi cao hơn hộ không nuôi có ý nghĩa thống kê(Pặc dù thu nhập trung bình giữa hai nhóm hộ là tương đương nhau. Có 8 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận (Y, triệu đồng) của chăn nuôi dê thịt theo thứ tự là số lượng dê (SLD), trình độ học vấn (TĐHV), chi phí chăn nuôi (CP), kỹ thuật nuôi dưỡng (KTN), diện tích đất (DTĐ), năng suất (NS), thức ăn sẵn có (TA), giống dê (GD), số lao động (SLĐ), thời gian nuôi (TGN) và kinh nghiệm (KN); được ước lượng theo phương trình hồi quy tuyến tính Y = -21,2 + 1,46 SLD + 2,17 TĐHV – 0,000000350 CP + 16,5 KTN + 1,90 DTĐ + 1,93 NS + 10,5 TA + 11,3 GD + 4,12 SLĐ + 3,36 TGN + 0,177 KNN (R2 = 0,86 và P=0,000). Kết luận làchăn nuôi dê thịt đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định, ít bệnh tật và rủi ro giá cả, tận dụng tốt nguồn phụ phẩm khoai lang, tạo công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, quy môchăn nuôi còn nhỏ, ứng dụng KHKT nhằm nâng cao năng suất chất lượng con dê còn hạn chế vàsử dụng dê cái lai Boer chưa đạt yêu cầu trong sinh sản. Từ khóa: Gia súc nhai lại, hiệu quả kinh tế, khoai lang, môi trường, năng suất thịt.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...