Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9-2020 (2020) Trang: 26-38
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Mục đích của nghiên cu này nhằm xác định mức độ tối ưu của mc probiotic vi vi lúa mì trong khu phn
nuôi thcái sinh sn Californian la thnht. Hai mươi lăm (25) thỏ cái hu bị được btrí hoà n toàn ngu
nhiên vi 5 nghim thc và 5 ln lp li. Các nghim thc là LU_P0, LU_P1,25, LU_P2,5, LU_P3,75 và LU_P5
tương ứng vi 5 mức độ bsung Probiotic (tên thương mại làBio-Prozyme) vi lúa mì khác nhau trong khu
phn là 0; 1,25; 2,5; 3,75 và 5% (DM). Khu phn nuôi thgm có clông tây, rau mung, bp ci phphm,
bã đậu nành, đậu nành ly trích và lúa mì. Probiotic vi lúa mì gm có lúa mì chiếm 96%, Bio-prozyme 3%,
khoáng và vitamin 1% (trng thái sdng).
Kết qucho thy hàm lượng dưỡng chất và năng lượng trao đổi tiêu thca thỏ giai đoạn mang thai cao nht
nghim thức LU_P3,75 có ý nghĩa thống kê (Pới các nghim thc còn li vàDM, CP, NDF và ME
tiêu thca thỏ ở nghim thc LU_P3,75 lần lượt là 127; 27,9; 48,6 g/con/ngà y và 1,32 MJ/con/ngày. các
nghim thc LU_P0, LU_P1,25, LU_P2,5 và LU_P5 các giá trnày nm trong các khoảng tương ứng là 121-122;
27,0-27,4; 44,6-46,5 g/con/ngày và 1,27-1,28 MJ/con/ngày. Hàm lượng dưỡng cht tiêu thụ và năng lượng trao
đổi ca thgiai đoạn nuôi con có xu hướng tương tự như giai đoạn mang thai. Lượng tiêu thDM, CP, NDF và
ME ca thỏ giai đoạn nuôi con nghim thc LU_P3,75 cao nhất đạt 160; 35,0; 60,8 g/con/ngày và 1,66
MJ/con/ngày. Các nghim thc còn li nhng giá trnày lần lượt là 150-155; 33,5-34,4; 55,6-58,6 và 1,57-1,63
MJ/con/ngày. Khối lượng ca thcái la 1 giai đoạn mang thai và nuôi con đều tăng qua các tuần. Tăng khối
lượng trung bình ca thỏ giai đoạn mang thai qua các nghim thc là 9,00-10,9 g/con/ngày và giai đoạn nuôi con
đạt 8,00-9,21 g/con/ngày. Khu phn có bsung probiotic vi lúa mì 3,75% cho các chtiêu vkhối lượng cai
sa/con, khối lượng cai sa/ổ, lượng sa thmẹ/ngày và tăng khối lượng thỏ con/ngày cao hơn (pi
các nghim thc khác. Kết quthí nghim cho phép bước đầu kết lun là thỏ cái được bsung 3,75% probiotic
vi lúa mìcho tăng khối lượng thm, khối lượng cai sa/ổ, lượng sa thmẹ/ngày và tăng khối lượng th
con/ngày tốt hơn so với các nghim thức khác. Đề nghtiếp tc thí nghim các la kế tiếp để khẳng định kết
qucho skhuyến cáo ng dng trong sn xut.

Từ khóa: Bio-Prozyme, năng suất sinh sn, mang thai, nuôi con, dinh dưỡng.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...