Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9-2020 (2020) Trang: 39-51
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm này được thc hin nhằm đánh giá ảnh hưởng ca sbsung năng lượng bng bt ngôvào trong
khu phn ca dêcái lai F1 (Saanen x Bách Tho) đến sdng dưỡng cht, tng hợp nitơ của vi sinh vt dc,
tăng trưởng và sphát dc. Thí nghim gm có 12 dê cái 4 tháng tui (11,6 kg) được btrí hoàn toàn ngu
nhiên vi 4 nghim thc (NT) và3 ln lp li, các NT gm các mc bsung bt ngô(DM) trong khu phn là
BN0 (không bsung), BN5 (5g), BN10 (10g) vàBN15 (15g) khi bắt đầu thí nghim.Thời gian nuôi dưỡng dê thí
nghim là5 tháng và khu phn sau 2 tuần được nâng lên 2,0% (DM).
Kết quca thí nghim cho thy là lượng dưỡng chất ăn vào và tiêu hóa, giá trị pH vànồng độ axit béo bay hơi
ca dch dcỏ, tích lũy đạm và tăng khối lượng gia các nghim thc không có skhác biệt có ý nghĩa thống kê
(P>0.05). Tuy nhiên, lượng DM tiêu thụ (g/con/ngày) có xu hướng tăng dần khi bsung bt ngôt0 - 10g (693
719), nhưng tiếp tc bsung bt ngôđến 15g thì gim xung (691) và có sci thin về tăng khối lượng nh
nhàng NT BN10 (70 so vi 59,6, 59,8 và 64,2 g/ngày). Stng hợp nitơ của vi sinh vt dcỏ tăng lên khi
các NT bsung bt ngô(Pối ưu ở NT BN10 (4,45 so vi 2,78; 2,99 và 3,39 g/ngày). NT BN10 và
BN15 có sci thin vslên ging lần đầu ngắn hơn (PKết lun ca nghiên cu là chưa tìm thấy s
ảnh hưởng sbsung bt ngôcó ý nghĩa thống kêđến lượng dưỡng cht tiêu thụ và tiêu hóa, nitơ tích lũy và
tăng khối lượng. Tuy nhiên cósci thin vstng hp vi sinh vt dc, slên ging lần đầu và hiu qu
kinh tế ở nghim thc BN10.
Từ khóa: Dê lai F1, bt ngô , năng lượng, lên ging, stng hợp nitơ của vi khun.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...