Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6-2020 (2020) Trang: 22-34
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghim (TN) này được btrí theo ththc hình vuông Latin (4x4) vi 4 nghim thc trên 4 con bòđực Lai Sind
có khi lượng trung bình 303 ±37,5 kg. Bn nghim thc trong thí nghim lần lượt là (1) Cvoi (CV); (2) Cvoi +
thức ăn hỗn hp vi 0% khôdu da (KDD0); (3) Cvoi + thức ăn hỗn hp có60% khôdu da (KDD60) và (4)
Cvoi vi thức ăn hỗn hp có100% khôdu da (KDD100). Mỗi giai đoạn TN có 16 ngày, 9 ngày bòthích nghi
khu phn và 7 ngày thu mu. Khí CH4 và CO2 thi ra của bò được đo tự động bi hthng JIRCAS vào 3 ngày liên
tc ca mỗi giai đoạn thu mu vàkhi lượng bòđược xác định trước và sau mỗi giai đoạn thí nghim.
Kết qucho thy làlượng DM vàOM tiêu th(kg/con/ngày) nghim thc KDD0 (5,83 và 5,33) vàKDD60 (5,30
và 4,85) cao hơn có ý nghĩa thống kê (Pới nghim thức CV (3,76 và 3,40). Lượng protein thô (CP) và
năng lượng tiêu thụ ở nghim thc KDD60 cao hơn nghiệm thức CV (Png EE tiêu hóa (kg/con/ngày)
tăng dần tnghim thức CV đến KDD100 vi giá tri cao hơn ở nghim thc KDD100 (0,279) và KDD60 (0,254) và
thp nht nghim thc CV (0,060). Tăng khối lượng (TKL) ca bò trong thí nghim có giá trtrong khong 0,276
0,664 kg/con/ngày, cao nht nghim thc KDD60 vàthp nht lànghim thc CV (PLượng CH4
(g/kgTKL/ngày) khác biệt có ý nghĩa thống kê (PKDD60 (169) so với nghiệm thức KDD0 (221) và CV (257). Có mi quan htuyến tính cht chgiữa lượng khí
CH4 và CO2 thi ra trong thí nghim vi y=0,122x - 64,5 (R2=0,858 và P=0,013). Kết lun ca TN là bsung thức ăn
hn hợp làm tăng lượng khí CH4 và CO2 sinh ra. Nghim thức KDD60 đã cải thiện lượng dưỡng cht tiêu thvà tiêu
hóa, cho kết qusinh khí (CH4,g/kg tăng KL) giảm 23,7% so vi nghim thc KDD0.


Từ khóa: hiu ng nhà kính, gia súc nhai li, thức ăn bổ sung, sthích ng.


Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...