Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về

ABSTRACT

A Latin square experiment was designed with 4 treatments and 4 periods on 4 local growing cattle (183±15,4kg) to study on effect of ensilaged pressed water hyacinth replacing rice straw in the diets on feed intake, ruminal parameters, nutrient digestibility and nitrogen retention. One experimental period was two weeks, included one week for dietary adaptation and another week for the sampling. The treatments were EWH0, EWH15, EWH30 and EWH45 corresponding to the ensilaged water hyacinth replacing rice straw at the levels of 0, 15, 30 and 45% (DM basis, respectively). Natural grass fed the animals at the level of 0.6%BW/day (DM basis) and multi-nutrient cake was supplied with a level of 0.22kg/100kgBW/day, while the rice straw was fed ad libitum. The results were found that the replacement of rice straw by EWH levels had no any negative effects on metabolized energy intake, ruminal parameters, nutrient digestibility and nitrogen retention of local cattle (p>0.05) among different treatments. Numerically, at the replacing EWH level of 15 and 30% gave the better results in nitrogen retention and daily weight gain. The conclusion of the study was that the replacement of EWH to rice straw in the diets of local growing cattle could be 30% and the results should be recommended to farmers for practice.       

Keywords: Ensilaged pressed water hyacinth, local cattle, feed intake and digestibility, ruminal parameters, nitrogen retention and daily weight gain

Title: A study of using ensilaged water hyacinth (Eicchornia Crassipes) in the diets for raising local beef cattle in the Mekong delta of Vietnam

TóM TắT

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông Latin với 4 nghiệm thức, 4 giai đọan và 4 bò ta có trọng lượng trung bình là 183±15,4kg, nhằm mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của bã lục bình ủ chua thay thế rơm trong khẩu phần bò ta lên lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ, lượng N-NH3 và tổng số axit béo bay hơi (ABBH) của dịch dạ cỏ, sự tiêu hóa dưỡng chất và tích lũy đạm của bò ta. Mỗi giai đoạn kéo dài trong 2 tuần với 1 tuần tập cho bò làm quen với khẩu phần và 1 tuần kế tiếp là để lấy mẫu. Bốn nghiệm thức trong  thí nghiệm gồm có BLU0, BLU15, BLU30 và BLU45 tương ứng với sự thay thế rơm bằng bã lục bình ở mức 0, 15, 30 và 45% (DM). Bò thí nghiệm được bổ sung cỏ tự nhiên ở mức 0,6% trọng lượng cơ thể (DM) và bánh đa dưỡng chất để bổ sung đạm ở mức 0,22kg/100kg thể trọng, trong khi rơm được cho ăn tự do. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự thay thế rơm bằng bã lục bình ủ chua đã không ảnh hưởng lên mức tiêu thụ năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất, các tham số dịch dạ cỏ và sự tích lũy nitơ  của bò (p>0,05) ở các nghiệm thức. Về mặt số liệu, ở mức độ thay thế rơm bằng bã lục bình 15% và 30%, bò có lượng đạm tích luỹ và tăng trọng tốt hơn. Kết luận là có thể thay thế rơm bằng bã lục bình ủ chua trong khẩu phần bò thịt ở mức 30% để tăng khả năng tận dụng lượng lục bình sẵn có làm thức ăn cho bò.

Từ khóa: Bã lục bình ủ chua, bò ta, bánh đa dưỡng chất, thức ăn tiêu thụ, axit béo bay hơi, tiêu hoá dưỡng chất, tích lũy đạm

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...