Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về

ABSTRACT

The study was implemented on 4 local cattle with the average live weight of 140.0 ± 12.4 kg (± SD), which were allocated in a Latin square design with 4 treatments and 4 periods. The treatments included the crude protein (CP) levels of 150, 180, 210 and 240g/100kg live weight/day in diets (CP-150, CP-180, CP-210 and CP-240, restectively). The crude protein supplements were from urea and sesbania grandiflora leaves with the ratio around 2:1. The results showed that feed intake was 3.10, 3.11, 3.40 and 3.27kgDM/day for the treatment CP-150, CP-180, CP-210 and CP-240, respectively. Ruminal N-NH3 concentration significantly increased by increasing the levels of protein in the diets (p=0.012). The conclusion was that increasing the levels of crude protein in local cattle diets improved feed intake, ruminal N-NH3, nitrogen retention and daily weight gain. The level of 210gCP/100kg live weight/day in local growing cattle diet by supplementation of sesbania grandiflora leaves and urea could be recommended for farmers? application.

Keywords: crude protein levels, local cattle, feed intake, ruminal ammonia, nitrogen retention

Title: Effect of different level of crude protein in diets on feed intake, nutrient digestibility, rumen parameters, nitrogen retention and daily weigh gain of local cattle

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện trên 4 con bò đực ta có trọng lượng 140,0 ± 12,4 kg (± SD), được thiết kế kiểu hình vuông Latin với 4  nghiệm thức và 4 giai đoạn. Các nghiệm thức gồm có: CP-150, CP-180, CP-210 và CP-240 (150, 180, 210 và 240g protein thô /100kg thể trọng/ngày). Thức ăn bổ sung đạm bao gồm so đủa và urê với tỉ lệ đạm của so đủa và của urê là 2:1. Kết quả về lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày là 3,10, 3,11, 3,40 và 3,27kgDM theo thứ tự ở các nghiêm thức CP-150, CP-180, CP-210 và CP-24. Nồng độ N-NH3 của dịch dạ cỏ tăng có ý nghĩa theo sự tăng lượng protein  của khẩu phần ở thời điểm 3 giờ sau khi ăn (p=0,012). Kết luận là nâng cao hàm lượng protein thô bằng bổ sung so đủa và urê làm tăng khả năng ăn vào, hàm lượng N-NH3 dịch dạ cỏ, nitơ tích lũy trong cơ thể và cải thiện tăng trọng của bò ta. Đề nghị sử dụng mức độ protein thô là 210g/100kg thể trọng/ngày và bổ sung so đủa, urê trong khẩu phần bò để chăn nuôi bò.

Từ khóa: mức đạm thô, bò ta, thức ăn tiêu thụ, ammonia dịch dạ cỏ, tích lũy nitơ

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...