Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 63-70
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về

ABSTRACT

A study of incubated sugarcane tops for conservation and late use as feeds of ruminants was done at the experimental farm ofCanthoUniversityto evaluate nutrient content, in vitro digestibility and animal responses. It was a complete randomized design experiment with 4 treatments such as  sugarcane tops without chemical treatment (control), sugarcane tops treated with 1% ammonium sulfate (AS) in fresh , with 5% urea based on DM basis (U) and with 2% urea and 2% molasses (UM) and three replication. In general CP was significantly increased in AS, U and UM treatments compared to control. At 72 and 96 hour incubation theOMin vitro digestibility of the treated sugarcane tops of AS and U were significant higher than that of the control and UM. The color of Treated sugarcane top of AS was light yellow and flavor. It was quickly accepted by the cattle, while the Treated sugarcane top of U was light green, then after few days it was eaten by the animals.

Keywords: Sugarcane top, Conservation, Urea, Sulfat amonium, Nutrients, in vitro digestibility

Title: A study of conservation of sugarcane tops as ruminant feeds in in vitro

TóM TắT

Nghiên cứu về việc ủ ngọn mía để bảo quản và sau đó làm thức ăn cho gia súc nhai lại được thực hiện tại trại chăn nuôi thực nghiệm Trường Đại Học Cần Thơ, để đánh giá dưỡng chất, tiêu hóa in vitro và sự đáp ứng của gia súc. Môt thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức bao gồm: ngọn mía không xử lý hóa chất (1), xử lý  với 1% sulfat ammonium trên vật chất tươi (2), xử lý với 5% urê tính trên vật chất khô (3) và xử lý với 2% mật đường và 2% urê (4). Nhìn chung hàm lượng CP thì tăng có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm thức ngọn mía xử lý so với không xử lý. ở 72 và 96 giờ tỷ lệ tiêu hóa in vitro OM của ngọn mía xử lý sulfat amonium và urê thì cao hơn có ý nghĩa thống kê so với không xử lý và xử lý urê và mật đường. Màu của ngọn mía xử lý bằng sulfat amonium thì vàng lợt và nó được bò ăn ngay khi đưa vào.

Từ khóa: ngọn mía, bảo quản, Urê, Sulfat amonium, Nutrients, Tiêu hóa in vitro

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 11-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 124-132
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 125-132
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 135-141
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 19-25
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 230-238
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 30-35
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 60-70
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 69-80
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 8-12
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 8-14
Tải về
34 (2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
33 (2021) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd33/5/3363ntkdn.html
Tạp chí: Livestock for Rural Development
120 (2021) Trang: 2-15
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
4 ARPA (2019) Trang: 13-25
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceeding of INTERNATIONAL CONFERENCE ON RABBIT PRODUCTION IN TROPICAL CLIMATE
96 (2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
4th AADGC (2018) Trang: 392-399
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 457-464
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 114-126
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 262-269
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
(2018) Trang: 435-448
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th (2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Vol. 3, No 3-4 (2017) Trang: 38-44
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Modern Agricultural Science and Technology
69 (2016) Trang: 93-100
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Animal Sciences. and Technology
(2016) Trang: 47-50
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Tropical Animal Science and Production, Bangkok, Thailand. July 26-29, 2016
(2016) Trang: 129-139
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd Asian Australasian Dairy Goat Conference. Yangling, China, May 9-13 2016
67 (2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
(2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
(2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand
(2014) Trang: 427-432
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2014) Trang: 363-368
Tạp chí: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OCTOBER 30th - 31st, 2014, Ho Chi Minh City University of Technical Education
(2013) Trang: 144
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Kỹ yếu khoa học: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...