Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
69 (2022) Trang: 115-121
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa của thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của địa bàn nghiên cứu. Các số liệu về tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tốc độ đô thị hóa đã được thu thập. Đồng thời, tham vấn ý kiến của 64 chuyên gia để xác định về các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuy thành phố Vị Thanh đang trong quá trình đô thị hóa nhưng diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm cao (75%), với các loại hình sử dụng đất như chuyên lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản. Kết quả đã xác định được bốn yếu tố cấp 01 và 17 yếu tố cấp 02 tác động đến sản xuất nông nghiệp trong quá trình đô thị. Trong đó, các yếu tố về nguồn vốn đầu tư, ô nhiễm nguồn nước mặt, sự tăng trưởng kinh tế, thu gom rác thải và cấp thoát nước có mức độ ảnh hưởng cao. Các yếu tố về chính sách đào tạo nghề, thổ nhưỡng, thủy văn, nguồn lao động và sự gia tăng dân số có mức động ảnh hưởng thấp. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất được bốn nhóm giải pháp về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới cho thành phố Vị Thanh.


Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...