Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 95-99
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Chủ thể con người tác động trực tiếp đến toàn bộ quá trình thực hiện KHSDĐ vì vậy cần có một nghiên cứu cụ thể về mức độ quan trọng của yếu tố con người đến quy hoạch, KHSDĐ. Bằng cách tiếp cận từ trên xuống qua kết quả thực hiện KHSDĐ giai đoạn 2005-2015 của thành phố Cần Thơ kết hợp với phỏng vấn chuyên gia, ứng dụng MCA với mô hình xác định trọng số trong ra quyết định nhóm (AHP-GDM), đã xác định được mức độ quan trọng của các chủ thể con người thứ tự giảm dần là nhà lãnh đạo, người sử dụng đất, nhà đầu tư và cuối cùng là đội quy hoạch. Qua phân tích các yếu tố cấp 2 cho thấy các yếu tố quan trọng trong mỗi nhóm chủ thể, làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện mối liên hệ giữa các chủ thể. Kết quả nghiên cứu này là căn cứ quan trọng giúp cho quá trình lập và thực hiện quy hoạch đáp ứng được nhu cầu của người dân, thực hiện đúng phương hướng và nhiệm vụ chung của quy hoạch sử dụng đất đối với sự phát triển của xã hội.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...