Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/02/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Determination of socio - economic and environment factors affected to the selection of farming models in the Bac Lieu province

Từ khóa:

Sử dụng đất đai, mô hi?nh canh ta?c, PRA, ti?nh Bạc Liêu

Keywords:

Land use, farming model, PRA, Bac Lieu province

ABSTRACT

Current land use has been changed quickly and complicatedly due to the socio-economic conditions and the changes of physical conditions, playing a very important role. The objective of study is to find out the group of socio-economic and physical factors that affected to the selection of the farming models of farmers. The PRA and SWOT methods were used for analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of 10 farming models and the expert knowledge analysis for initial assessment of the impact of socio-economic and environmental factors to the land-use change in Bac Lieu Province, Vietnam. the results showed that the changing of farming models in the agricultural production activities in Bac Lieu has been affected by the profit factor, the capacity of farming model development, the major trend of the community, salinity intrusion and water quality. The results also recommended the necessity of building the land-use requirements for assessing the land potentials for land-use planning to meet the socio-economic and environmental objectives of the province and to be more consistent with the land use requirements of the local people.

TóM TắT

Sử dụng đất đai hiện nay thay đổi nhanh và phức tạp do điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, đồng thời sự thay đổi điều kiện tự nhiên cũng là yếu tố ảnh hưởng rất quan trọng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra các nhóm yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, tự nhiên ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác của người dân. Dựa trên phương pháp điều tra PRA va? SWOT đối với 10 mô hình canh tác chính ở tỉnh Bạc Liêu; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; phân tích kiến thức chuyên gia đánh giá bước đầu sự tác động của các yếu tố KT-XH-MT lên sự thay đổi sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thay đổi mô hình canh tác trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân bị tác động bởi yếu tố lợi nhuận, khả năng phát triển mô hình, xu hướng chung của cộng đồng, sự xâm nhập mặn, chất lượng nước. Qua kết quả nghiên cứu có đề xuất cần xây dựng các yêu cầu sử dụng đất đai cho đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất đai đáp ứng được các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường để phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng đất của người dân.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...