Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
67 (2022) Trang: 195-201
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Liên kết:

Bài báo này nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của đô thị hóa đến đời sống của người dân trên địa bàn Thành phố
Vị Thanh làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển đô thị bền vững. Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 100 hộ
nông dân sử dụng đất nông nghiệp về sự tác động của đô thị hóa giữa giai đoạn 2010 đến 2015 và giai đoạn
2015 đến 2019. Kết quả cho thấy các vấn đề về thu nhập, mức độ khang trang nhà ở, giải quyết việc làm, chính
sách an sinh xã hội, tình trạng kẹt xe, chính sách xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở y tế, trường học, thu gom rác thải,
cung cấp điện và hệ thống thoát nước dần được cải thiện. Tuy nhiên, các vấn đề về tệ nạn xã hội, đạo đức lối
sống và tình trạng ô nhiễm không khí có chiều hướng xấu hơn giai đoạn trước đây. Qua đó, bài báo cũng đã đề
xuất một số giải pháp về công trình và phi công trình nhằm phục vụ cho sự phát triển đô thị theo hướng bền vững
trong thời gian tới


Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...