Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/02/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Assessment of land use changes in the periods of 2000-2011 and future trend of land use change in the acid sulphate soils of the Tri Ton district, An Giang province

Từ khóa:

Đất phèn, sử dụng đất đai, cây lúa, luân canh, huyện Tri Tôn

Keywords:

Acid sulphate soils, land use, rice, crop rotation, Tri Ton district

ABSTRACT

The objectives of study were to identify the land use changes from year of 2000 to 2005 and to 2010 and predict the land use changes in the future on acid sulphate soils in the Tri Ton district, An Giang province. The study was carried out by collecting data from 2000 - 2010 which supplied by the relevant local authority, combined with PRA and farmer?s interviewers. Results of study showed that four communes of Tri Ton district were divided into three sub-region based on the soil types: The poor nutrient alluvial soil sub-region, the moderately acid sulphate soils and the extremely acid sulphate soils. Land use change was different in each sub-region. Economic conditions and the living of farmers were improved when land use changes from mono-rice to intercropping of rice with upland crops and the soil quality improvement with these land use systems. The results also showed the prediction of trend of production in future on the extremely acid sulphate soils will be three crops of rice, while two rice - one upland crop and the triple cropping of rice will be practiced on the moderately acid sulphate soils.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện với mục đích là xác định sự thay đổi sử dụng đất từ
2000 - 2010 , đồng thời dự báo hướng thay đổi tương lai trên vùng đất phèn ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở thu thập số liệu liên quan từ 2000-2010 do địa phương cung cấp, kết hợp phỏng vấn PRA và điều tra nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 xã nghiên cứu được chia thành 3 tiểu vùng theo đặc tính đất: tiểu vùng đất phù sa không phèn nghèo dinh dưỡng ngập nông, tiểu vùng đất phèn trung bình ngập sâu và tiểu vùng đất phè nặng ngập trung bình. Sự thay đổi sử dụng đất trên ba tiểu vùng này khác nhau. Kết quả dự đoán xu hướng sản xuất trong tương lai phổ biến trên vùng đất phèn nặng là ba vụ lúa, đồng thời vùng đất phèn trung bình mô hình ba vụ lúa và mô hình hai lúa một màu sẽ phổ biến.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...