Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về

Trong phát triển bền vững, viê?c sử dụng đất thường đòi hỏi sự thỏa hiệp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường va? công bằng xã hội. Vơ?i những ý tưởng, giá trị và thái độ khác nhau giữa các bên liên quan tham gia, sử dụng đất chắc chắn phải ta?o ra các cuộc xung đột. Các cuộc xung đột trong sử dụng đất thê? hiê?n giữa các loại sử dụng đất và mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Theo đó, viê?c sử dụng đất nhă?m mu?c đi?ch ca?i thiê?n ca?c mô hi?nh sư? du?ng đâ?t đai, chuyê?n đô?i cơ câ?u sa?n xuâ?t theo hươ?ng bê?n vư?ng, nghiên cư?u đươ?c tiê?n ha?nh. Vùng nghiên cứu được lựa chọn là ti?nh Ba?c Liêu, nơi có 03 vu?ng sinh tha?i đă?c trưng mă?n, lơ? va? ngo?t. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phương pha?p đa?nh gia? nhanh nông thôn co? sư? tham gia (PRA), pho?ng vâ?n chuyên sâu 270 nông hô? bă?ng phiê?u điê?u tra; sư? du?ng phâ?n mê?m hô? trơ? quyê?t đi?nh mDSS đê? đa?nh gia? va? đê? xuâ?t mô hi?nh tô?i ưu. Kết quả cho thấy chuyên tôm là mô hình được ưu tiên chọn lựa cao xét về ti?nh phu? hơ?p điê?u kiê?n tư? nhiên. Mô hình 2 vụ lúa nghiêng về môi trường, các mô hình còn lại nghiêng về xã hội. Qua phân ti?ch ca?c mô hi?nh va? ư?ng du?ng phâ?n mê?m hô? trơ? quyê?t đi?nh ca?c mô hi?nh đươ?c đê? xuâ?t cho chuyê?n đô?i cơ câ?u sa?n xuâ?t bao gô?m: mô hi?nh tôm thu?y sa?n kê?t hơ?p, luân canh tôm-lu?a, 2 vụ lu?a. Tuy nhiên, viê?c mơ? rô?ng ca?c mô hi?nh cu?ng tu?y thuô?c va?o điê?u kiê?n qua?n ly? nươ?c va? bô?i ca?nh kinh tê? xa? hô?i cu?a ngươ?i dân.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...