Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
131 (2022) Trang: 31-50
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bài báo này nhằm mục tiêu xác định tiềm năng đất đai cho phát triển cây ăn trái tại huyện Châu Thành, làm cơ sở định hướng và phát triển vùng sản xuất tập trung. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và niên giám thống kê. Bên cạnh đó, 18 chuyên gia và 37 người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tham vấn ý kiến, đồng thời tổ chức một cuộc phỏng vấn sâu các nhà quản lý nông nghiệp để xác định hiện trạng và thu thập thông tin sản xuất của các mô hình cây ăn trái. Phương pháp đánh giá thích nghi đất đai của FAO (1976 và 2007) được sử dụng để xác định tiềm năng đất đai cho các loại cây trồng. Kết quả cho thấy Châu Thành là một huyện thuần nông, với các loại cây trồng đặc trưng như dừa, bưởi, chôm chôm và sầu riêng. Với các đặc tính đất đai về điều kiện đất, nước và khí hậu đã xác định được bảy vùng thích nghi tự nhiên, sáu vùng thích nghi kinh tế và bảy vùng thích nghi kinh tế kết hợp tự nhiên cho các loại cây trồng. Trên cơ sở đó, kết quả xây dựng được 06 vùng sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững và thích ứng với tình hình xâm nhập mặn của huyện.

 
Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...