Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (2020) Trang: 74-78
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật
Liên kết:

 TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định sự ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn hỗn hợp bằng cám mịn ủ men lên sự tăng trưởng của vịt Hòa Lan giai đoạn 0-7 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Nghiệm thức (NT) 1 là khẩu phần cơ sở (KPCS: 100% thức ăn hỗn hợp); NT2 là 70% KPCS+30% cám mịn ủ men; NT3 là 40% KPCS+60% cám mịn ủ men. Kết quả cho thấy Vịt Hòa Lan ở NT2 có tốc độ tăng khối lượng cao nhất là 43.18 g/con/ngày (P

Từ khóa: Vịt Hòa Lan, cám mịn, thức ăn hỗn hợp

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...