Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/01/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/03/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Effect of the cage position on growth rate of Luong Phuong chickens

Từ khóa:

Gà Lương Phượng, hệ số chuyển hóa thức ăn, tăng khối lượng, vị trí chuồng nuôi

Keywords:

Cage position, feed conversion ratio, Luong Phuong chicken, weight gain

ABSTRACT

An experiment was carried out to evaluate the effect of the cage position on growth rate of Luong phuong chickens from 0-6 weeks of age. A total of 300 Luong Phuong chickens were distributed in a completely randomized design, with 10 replications of 3 treatments (each replicate consisted of 10 birds). The treatments were in the front (NT1), in the middle (NT2) and in the back of house (NT3). The experimental birds were fed by the concentrate containing 20.5% crude protein (CP) and 3,000 kcal metabolisable energy (ME)/ kg. The results showed that the daily weight gain was the highest (26.3 g/bird/day) (P<0.05) for the NT1 as compared to those (23.8 and 21.8 g/bird/day) for the NT2 and NT3, respectively. The feed conversion ratios were the lowest (2.15) (P<0.05) for the NT1 and the higher values (2.34 and 2.51) for the NT2 and NT3. The conclusion was that Luong Phuong chickens from  0-6 weeks of age fed the same diet in similar feeding condition, the chickens in the front of house had the highest weight gain and better feed conversion ratio than those in the middle and in the back of the house.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành để xác định ảnh hưởng của vị trí trong chuồng nuôi lên tăng trưởng của gà giai đoạn 0-6 tuần tuổi. Có 300 con gà Lương Phượng 1 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT), 10 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại trên 10 con gà. Các NT như sau:  NT1: đầu chuồng, NT2: giữa chuồng, NT3: cuối chuồng. Thức ăn được sử dụng trong thí nghiệm là thức ăn hổn hợp với 20,5% CP và 3000 kcal ME/kg. Kết quả cho thấy gà cho tăng khối lượng cao nhất (P<0,05) ở vị trí đầu chuồng (NT1) là 26,3 g/con/ngày so với tăng khối lượng của gà ở giữa và cuối chuồng (NT2 và NT3) lần lượt là 23,8 và 21,8 g/con/ngày. Hệ số chuyển hóa thức ăn của gà thấp nhất (2,15)(P<0,05) ở NT1 và các giá trị cao hơn (2,34 và 2,51) ở NT2 và NT3. Kết luận rằng nuôi gà Lương Phượng giai đoạn 0-6 tuần tuổi với cùng khẩu phần và điều kiện chăm sóc như nhau thì gà ở khu vực đầu chuồng có tăng khối lượng cao hơn và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn so với ở vị trí giữa chuồng và cuối chuồng.

Trích dẫn: Phạm Tấn Nhã, 2018. Ảnh hưởng của vị trí trong chuồng nuôi đến tăng trưởng của gà lương phượng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 1-5.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...