Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-6
Tác giả: Phạm Tấn Nhã

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/01/2018

Ngày nhận bài sửa: 26/03/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Effect of supplementation of soluble extracts from shrimp on growth performance of Noi lai chicken from 5-12 weeks of age

Từ khóa:

Gà Nòi lai, dịch tôm thủy phân, dịch mực thủy phân, tăng trưởng

Keywords:

Growth rate, Noi lai chicken, shimp soluble extract, squid soluble extract

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the effect of supplementation of soluble extracts from shrimp in the dietary concentrate on the growth rate feed efficiency of growing Noi lai chicken from 5-12 weeks of age. A total of 150 chicken were allotted in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replicates. All birds were fed with concentrate contained 16.02% CP and 3020 kcal ME/kg. The treatments were: NT1 (100% concentrate); NT2(99% NT1+1% shrimp soluble extract ) NT3,(98% NT1+2% shrimp soluble extract ) NT4 (99% NT1+1% squid soluble extract); NT5( 98% NT1+2% squid soluble extract). The results showed that Noi lai chicken fed the diet  contained 98% concentrate with 2% shrimp soluble extract  (NT3) had the highest total dry matter intake (53.28 g/bird/day), the highest weight gain (WG) (16.44 g/bird/day) (P<0.05) and the lowest feed conversion ratio  (3.24). The conclusion was that the supplement of the shrimp soluble extract in the growing Noi diet had higher growth performance and lower feed conversion ratio (FCR), as well as gave higher economic returns as compared to those supplemented the squid soluble extract or without supplementation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm dịch tôm hay dịch mực thủy phân vào khẩu phần thức ăn hỗn hợp lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Nòi lai nuôi thịt 5-12 tuần tuổi. Thí nghiệm tiến hành với 150 gà Nòi Lai, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, với 5 nghiệm thức, lặp lại 3 lần. Tất cả gà thí nghiệm được cho ăn thức ăn hỗn hợp (TAHH) có 16,02% protein thô và 3020 kcal ME/kg. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: NT1(100% TAHH), NT2(bổ sung 1% (vật chất khô) dịch tôm thủy phân kết hợp với 99% NT1), NT3 (bổ sung 2% (vật chất khô) dịch tôm thủy phân kết hợp với 98% NT1), NT4 (bổ sung 1% (vật chất khô) dịch mực thủy phân kết hợp với 99% NT1), NT5 (bổ sung 2% (vật chất khô) dịch mực thủy phân kết hợp với 98% NT1). Kết quả thí nghiệm cho thấy gà Nòi lai được nuôi bằng khẩu phần có 98% TAHH và bổ sung 2% dịch tôm thủy phân (NT3)  có tổng lượng vật chất khô tiêu thụ cao nhất (53,28 g/con/ngày), tăng khối cao nhất (16,44 g/con/ngày) có ý nghĩa thống kê (P<0,05) và hệ số chuyển hóa thức ăn tốt nhất (3,24) (P<0,05). Như vậy, việc bổ sung dịch tôm thủy phân vào khẩu phần gà Nòi lai nuôi thịt có năng suất tăng trưởng cao hơn và hệ số chuyển hóa thức ăn, thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với bổ sung dịch mực thủy phân.

Trích dẫn: Phạm Tấn Nhã, 2019. Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch tôm thủy phân và dịch mực thủy phân đến tăng trưởng của gà Nòi lai giai đoạn 5 – 12 tuần tuổi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 1-6.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 1-5
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tải về
Adv. Anim. Vet. Sci. 10(12): 2596-2601. (2022) Trang: 2596-2601.
Tạp chí: Advances in Animal and Veterinary Sciences
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: LBFSRRE
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...