Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/01/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Extraction of lipase (EC 3.1.1.3) from visceral organs of cultured snakehead fish

Từ khóa:

Cá lóc nuôi, lipase, nội tạng, trích ly

Keywords:

Cultured snakehead fish, extraction, lipase, visceral organs

ABSTRACT

The objective of this research was to determine factor affecting the extraction of lipase from visceral organs of cultured snakehead fish (Channa striata). Influence lipase in individual organs of the snakehead fish and the stability of the enzyme during frozen storage has been identified. After that, extraction conditions of lipase from the appropriate visceral organs of snakehead fish were also investigated. The individual factors (ratio of raw materials and solvent, changed from 1:1 to 1:6, w/v, solvent pH with 8 levels, from pH 3 to pH 10) which influenced to lipase extraction were initially determined. The response surface methodology (RSM) based on two-variable central composite design (CCD) was used to model the correlation of extraction temperature and time to lipase activity. The results showed that, the lipase activity extracted from pancreas and intestine of snakehead fish was higher than that from the stomach. Quick-freezing followed by frozen storage under the temperature of -18±2°C to maintain the lipase stability of visceral organs from snakehead fish for 8 weeks. The highest activity of lipase extracted from visceral organs (without stomach) was 78.42 U/g dry materials when using phosphate buffer pH 6.0 and the 1:4 (w/v) ratio of sample and solvent; optimal extraction temperature was 40.3°C for 211.2 minutes.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trích ly lipase từ nội tạng của cá lóc nuôi. Tiến hành khảo sát sự hiện diện của lipase ở các bộ phận nội tạng riêng lẻ và sự ổn định hoạt tính của lipase có trong nội tạng cá lóc theo thời gian trữ đông. Từ bộ phận nội tạng cá lóc thích hợp đã được xác định, khảo sát các yếu tố có tác động đến hiệu quả trích ly lipase, bao gồm: (i) ảnh hưởng của các yếu tố riêng lẻ (tỷ lệ nguyên liệu và dung môi, thay đổi từ 1:1 đến 1:6, w/v, pH của dung môi với 8 mức khảo sát, từ pH 3 đến pH 10); (ii) tương quan giữa nhiệt độ và thời gian trích ly đến hoạt tính lipase được xác định bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) dựa trên thiết kế thí nghiệm trung tâm (CCD). Kết quả khảo sát cho thấy, trong nội tạng cá lóc, lipase được trích ly từ gan tụy và ruột cá lóc có hoạt tính cao hơn so với dạ dày. Cấp đông và trữ đông nguyên liệu ở nhiệt độ -18±2°C giúp duy trì hoạt tính lipase có trong nội tạng cá lóc đến 8 tuần. Dịch chiết lipase thu được từ hỗn hợp nội tạng cá lóc (loại bỏ dạ dày) có hoạt tính cao nhất là 78,42 U/g chất khô nguyên liệu (CKNL) khi sử dụng đệm phosphate pH 6 với tỷ lệ nội tạng và dung môi là 1:4 (w/v); nhiệt độ trích ly tối ưu là 40,3°C trong thời gian 211,2 phút.

Trích dẫn: Trần Thanh Trúc và Nguyễn Văn Mười, 2019. Nghiên cứu trích ly lipase (EC 3.1.1.3) từ nội tạng cá lóc nuôi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 174-184.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...