Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
278 tháng 8/2020 (2020) Trang: 71
Tạp chí: Kinh tế&Phát triển
Liên kết:

Bằng phương pháp chi phí du hành theo vùng, nghiên cứu đã xác định được đường cầu du
lịch (VR = 57,750 - 9,148. 10-5 x TC) của du khách trong nước đối với rừng bần ngập mặn
(rừng bần ngập mặn) huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá
trị du lịch của rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung mang lại cho toàn xã hội và nền kinh
tế của huyện trong một năm quy đổi dưới dạng tiền tệ là khoảng 327 tỷ VND. Các công ty
cung cấp dịch vụ du lịch đến rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung hàng năm đạt được lợi
ích mang lại tương đương 291 tỷ VND từ làm dịch vụ cho du khách và thặng dư của du khách
có được từ đi du lịch đến rừng bần ngập mặn huyện Cù Lao Dung là khoảng 36 tỷ VND. Các
kết quả này đóng góp thêm minh chứng cho lý thuyết giá trị cảnh quan và phương pháp chi
phí du hành.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...