Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (52) (2015) Trang: 14-19
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Trong nghiên này, các phương pháp kiểm định cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi qui tuyến tính đa biến (MLR) được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được triển khai trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 211 người dân đang sinh sống tại các khu vực có các dự án được triển khai bằng phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp thuận tiện thông quan phỏng vấn trực tiếp với bản câu hỏi được soạn sẵn.  Kết quả nghiên cứu đã xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hào lòng về cuộc sống của người dân bao gồm: Giá trị nhà cửa và đất đai, Lợi ích tinh thần, Cảm nhận về dự án, Lợi ích đất còn lại, Lợi ích mức sống. Các thành phần này đã góp phần cho hoạt động đánh giá thăm dò ý kiến của người dân, làm cơ sở đề ra giải pháp nâng cao mức độ hài lòng về cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...