Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về

ABSTRACT

The study aims to determine factors influencing on the quality of ecological tourist products and to investigate how much these factors affect on tourist products in order to suggest solutions to develop tourism inCanthoCitysustainably. The logistic regression was used to analyze the impact of factors affecting on the quality of ecological tourist products inCanthoCityfrom the database of 150 samples of tourists, including 35 international tourists and 115 national tourists in 2008. The study points out 3 main factors that have  impacts on ecotourism quality in Cantho; they are: promtnes, adhesion and diversification of entertainment activities. Specially, the quality of services have major impacts on the quality of ecotourism products in Cantho City; serving abilities, including profession, foreign language ability and promptness have the major role in Cantho ecotourism quality. Therefore,  in order to sustainably develop Cantho ecotourism, it is neccessary to improve the adhesion in ecotourism development, to diversify night-time entertainment and to develop speciality shopping areas and improving serving abilities of tourism staff, specially improving foreign language skills and communication skills. 

Keywords:  Cantho ecotourism, ecological tourist products

Title: Developing ecotourism inCanthoCity

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái và lượng hóa ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng của sản phẩm du lịch; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Cần Thơ. Đề tài sử dụng mô hình hồi qui logistic nhị nguyên để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ từ nguồn dữ liệu 150 mẫu phỏng vấn du khách (35 khách quốc tế, 115 khách nội địa) năm 2008. Nghiên cứu chỉ ra 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ: tính kịp thời trong phục vụ, tính liên kết và sự đa dạng của các hoạt động vui chơi, giải trí. Riêng thành phần chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ; trong đó nhân tố năng lực phục vụ (bao gồm 3 yếu tố mức độ chuyên nghiệp của hướng dẫn viên, nhân viên; trình độ ngoại ngữ và phục vụ kịp thời, nhanh chóng) là hạt nhân của chất lượng dịch vụ sinh thái Cần Thơ.Vì thế, để phát triển bền vững du lịch sinh thái tại Cần Thơ, cần tăng cường tính liên kết trong việc phát triển sản phẩm du lịch sinh thái,đa dạng hóa các dịch vụ giải trí vào ban đêm ở vùng nội ô thành phố, hình thành các khu mua sắm hàng lưu niệm đặc trưng của  địa phương và nâng cao trình độ, năng lực phục vụ của nhân viên, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Từ khóa: du lịch bền vững, du lịch sinh thái, chất lượng sản phẩm du lịch, du lịch Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...