Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về

ABSTRACT

The research aimed to analyze production efficiency, strengths, weaknesses and demand for cooperation of farming households; solutions for improvement and development of cooperation and cooperative in theMekongDelta were recommended. The results of the study showed that cooperation and cooperative have taken an important role in increasing production efficiency and development of agricultural production. The services of cooperation and cooperative have been evaluated well in quality, price and forms of payment transaction. However, these services haven?t met enough the members and households? need.

Keywords: cooperation, cooperative, production efficiency, payment transaction

Title: Cooperation, the role of cooperation and cooperative in development of agricultural production  in theMekongDelta

TóM TắT

Đề tài được nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả  sản xuất, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu và nhu cầu hợp tác của nông hộ; đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy kinh tế hợp tác và hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất nông nghiệp. Các dịch vụ của kinh tế hợp tác và hợp tác xã được đánh giá tốt về chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán. Tuy nhiên, dịch vụ của hợp tác xã chưa thoả mãn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã viên và nông hộ.

Từ khóa: kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hiệu quả sản xuất, phương thức thanh toán

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...