Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Solutions for improvement in distribution system of salt product in the Mekong River Delta

Từ khóa:

Kênh phân phối, sản phẩm muối, diêm dân, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Distribution channels, Mekong Delta, salt products, salt farmers

ABSTRACT

Based on the data collected from 416 agents involving   the distribution system of salt products in the Mekong Delta and using the methods of descriptive statistic, CCA, marketing margin, the study has generalized the distribution system of salt products in the Mekong Deltal including six agents such as salt farmers, traders, salt warehouses, processing enterprises, salt retailers and non-specialized salt retailers. There are seven main distribution channels of salt products which are rather complicated and not closely linked. Non-specialized salt retailers have got the most profits, followed by salt retailers, processing enterprises, salt warehouses, traders whereas salt farmers are the ones who have got the least profits. However, thanks to the great deal, the traders and salt wareshouses can get the biggest profits in the distribution channels of salt products in the region. From the analysis of the limitation towards the distribution system, an “ideal” distribution system for salt products in the Mekong Delta was proposed with four main distribution channels. Moreover, a number of specific solutions for each agent in the distribution channels were suggested; of which links of production and trade should be prioritized.

TÓM TẮT

Với những số liệu thu thập được từ 416 mẫu điều tra là các tác nhân có liên quan trong hệ thống kênh phân phối sản phẩm muối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích ngành hàng (CCA), marketing biên tế, nghiên cứu đã phác họa được hệ thống kênh phân phối sản phẩm muối vùng ĐBSCL. Kênh phân phối gồm có 6 tác nhân chính là: diêm dân, thương lái, vựa muối, cơ sở chế biến, đại lý bán lẻ chuyên về muối và đại lý bán lẻ không chuyên về muối. Hệ thống kênh phân phối khá phức tạp, các tác nhân chưa có mối liên kết chặt chẽ. Hệ thống phân phối gồm 7 kênh chính. Đại lý bán lẻ không chuyên về muối là tác nhân có lợi nhuận cao nhất trong kênh phân phối, kế đến là đại lý bán lẻ chuyên về muối, cơ sở chế biến, vựa muối, thương lái và cuối cùng là diêm dân. Tuy nhiên, với số lượng thu mua lớn thì thương lái và vựa muối là đối tượng được hưởng nhiều lợi nhuận nhất trong hệ thống kênh phân phối sản phẩm muối trong vùng. Từ phân tích những hạn chế của hệ thống phân phối, bài viết đã đề xuất hệ thống kênh phân phối “lý tưởng” cho sản phẩm muối vùng ĐBSCL với 4 kênh phân phối chính. Bên cạnh đó, bài viết còn đề xuất một số giải pháp cụ thể cho từng tác nhân trong kênh phân phối, trong đó chú trọng đến giải pháp liên kết sản xuất-thương mại cần được ưu tiên.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...